Εξειδικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Εξατομικευμένη διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Καθώς η εκπαίδευση εξελίσσεται, νέες παιδαγωγικοί μέθοδοι χρησιμοποιούνται ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή. Σήμερα, γνωρίζουμε πια πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν “αδιάφοροι” ή “τεμπέληδες” μαθητές αλλά μαθητές που χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η Σχολή μας με ιδιαίτερο σεβασμό στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, παρέχει δωρεάν μία σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν:

  • Μόνιμη συνεργασία με ειδική παιδαγωγό για διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
  • Ενισχυτική διδασκαλία σε ατομικά μαθήματα εκτός του προγράμματος σπουδών, για κάλυψη συγκεκριμένων αδυναμιών ή κενών των μαθητών
  • Μόνιμη Συνεργασία με ψυχολόγο
  • Δημιουργία και χρήση στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού για διαφοροποιημένη διδασκαλία που κάνει την διαδικασία της μάθησης απλή, ευχάριστη και ενδιαφέρουσα με έναν μοναδικό τρόπο.
  • Σεμινάρια επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού από ειδικούς παιδαγωγούς
  • Συμβουλευτική γονέων
  • Συγγραφή έντυπου βοηθητικού υλικού